بررسی،آنالیز و مقایسه دیسک ها و نوار مغناطیسی

در گذشته نوار مغناطیسی و دیسک مغناطیسی برای تمام کاربردهای ذخیره سازی ثانویه مورد استفاده قرار می گرفتند.

دیسک برای دسترسی تصادفی و ذخیره سازی فایل هایی که برای دسترسی بیدرنگ مدنظر بودند جالب بود

ونواربرای پردازش ترتیبی داده ها و ذخیره سازی طولانی مدت فایل ها ایده آل بود.

با گذشت زمان، این قواعد تغییر پیدا کرده و دیسک بیشتر استفاده شد.

دلیل اصلی که دردسترسی های تصادفی، نوار مغناطیسی به دیسک ترجیح داده می شود

این است که نوار مغناطیسی برای تک پردازش در نظر گرفته شده اند

در حالی که دیسک ها عموما چندین پردازش راسرویس می دهند.

این بدین معنی است که در دسترسی ها هد خواندن/نوشتن دیسک بایستی ازمحلی به محل دیگری جابه جا شده و حاصل، یک جستجوی پرهزینه است،

در حالی که درایو نوار مغناطیسی چون برای تک پردازش در نظر گرفته شده است، چنین هزینه ای ندارد.

این مسائل سبب شد که به تدریج دیسک جایگزین نوار شود

این تغییرات در مورد دیسک وram نیز انجام گرفته ودر حال وقوع است

برای درک کامل این تغییرات جدید، نیاز است که با مفهوم بافر کردن در حافظه ram آشنا شویم.

به طور خلاصه کارآیی بستگی به بزرگی فایلی دارد که در هر بار میتوانیم منتقل کنیم.

هر چه فضایram بیشتری برای بافرهای ورودی/خروجی قابل دسترس باشد، تعداد جستجو های مورد نیاز کاهش می یابد.

بیشتر سیستمهای که اکنون وجود دارد وحتی سیستم های کوچک دارای ram کافی برای کاهش دسترسیهای مورد نیاز برای پردازش فایل های بیشتر هستند .

این تغییرات سبب کاهش قیمت دیسک هاشده و در نتیجه آنها را برای پردازش ترتیبی که در گذشته از نوار مغناطیسی استفاده می شدمورد استفاده قرار می دهند.

این بدین معنی نیست که از نوار ها نبایستی برای پردازش ترتیبی استفاده کرد.

اگر فایلی روی نوار نگهداری شود و درایوهای کافی برای استفاده از آنها در پردازش ترتیبی فایل وجود داشته باشد، ممکن کاراتر باشد.

اگرچه امروزه از دیسک برای پردازش ترتیبی استفاده می شود ولی نوار هنوز هم به عنوان رسانه ای برای ذخیره سازی آرشیوی طولانی مدت، مهم می باشد

که البته این مورد هم باعمومیت یافتن cdها از بین رفته است.

نوار هنوز هم از دیسک ارزانتر است و نگهداری فایل های بزرگ روی آن ساده وسریعتر است.

شرکت هارد ایران، مرکز جراحی هارد حرفه ای در ایران